jboss-aop2-2.1.1-7.jpp6.noarch.rpm


Advertisement

Description

jboss-aop2 - JBoss AOP

Distribution: RPM Universal
Repository: JPackage 6.0 all
Package name: jboss-aop2
Package version: 2.1.1
Package release: 7.jpp6
Package architecture: noarch
Package type: rpm
Installed size: 9.07 MB
Download size: 8.06 MB
Official Mirror: mirrors.dotsrc.org
JBoss AOP.

Alternatives

Provides

 • jboss-aop = 2.1.1-7.jpp6
 • jboss-aop2 = 2.1.1-7.jpp6

Obsoletes

 • jboss-aop < 2.1.1-7.jpp6

  Download

  Install Howto

  Fedora, CentOS, RHEL:
  1. Download the latest jpackage-release rpm from
   http://mirrors.dotsrc.org/jpackage/6.0/generic/free/RPMS/
  2. Install jpackage-release rpm:
   # rpm -Uvh jpackage-release*rpm
  3. Install jboss-aop2 rpm package:
   # yum install jboss-aop2
  openSUSE:
  1. Add the JPackage 6.0 repository:
   # zypper addrepo http://mirrors.dotsrc.org/jpackage/6.0/generic/free/ jpackage-6.0
  2. Install jboss-aop2 rpm package:
   # zypper install jboss-aop2
  Mandriva, Mageia:
  1. Add the JPackage 6.0 repository:
   # urpmi.addmedia jpackage-6.0 http://mirrors.dotsrc.org/jpackage/6.0/generic/free/ with hdlist.cz
  2. Update packages list:
   # urpmi.update -a
  3. Install jboss-aop2 rpm package:
   # urpmi jboss-aop2

  Files

  • /etc/maven/fragments/jboss-aop2
  • /usr/bin/jboss-aop2-aopc
  • /usr/bin/jboss-aop2-run-load15
  • /usr/bin/jboss-aop2-run-load15HotSwap
  • /usr/bin/jboss-aop2-run-precompiled15
  • /usr/share/java/jboss-aop2/aophelper-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/aophelper-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/aophelper-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/aophelper.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-core-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-core-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-core-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-core-tests-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-core-tests.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-core.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-jmx-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-jmx-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-jmx-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-jmx-tests-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-jmx-tests.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-jmx.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-mc-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-mc-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-mc-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-mc-tests-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-mc-tests.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-asintegration-mc.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-aspects-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-aspects-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-aspects-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-aspects.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-client-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-client-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-client-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-client.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-deployers-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-deployers-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-deployers-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-deployers.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-single-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-single.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-tests-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop-tests.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/jboss-aop.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/pluggable-instrumentor-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/pluggable-instrumentor-sources-2.1.1.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/pluggable-instrumentor-sources.jar
  • /usr/share/java/jboss-aop2/pluggable-instrumentor.jar
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-aophelper.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop-asintegration-core.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop-asintegration-jmx.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop-asintegration-mc.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop-aspects.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop-deployers.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop-dist.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop-parent.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-jboss-aop.pom
  • /usr/share/maven2/poms/JPP.jboss-aop2-pluggable-instrumentor.pom

  Changelog

  2012-08-07 - Ralph Apel <r.apel@r-apel.de> - 0:2.1.1-7 - Provide obsoleted jboss-aop

  2011-01-13 - David Walluck <dwalluck@redhat.com> 0:2.1.1-6 - Requires: jboss5-libs - merge with brew

  2010-01-09 - Will Tatam <will.tatam@red61.com> 2.1.1-5 - Auto rebuild for JPackage 6 in centos5 mock

  2009-08-13 - Ralph Apel <r.apel@r-apel.de> - 0:2.1.1-4 - Include integration by default - Add (B)Rs for integration - Add scripts

  2009-06-18 - David Walluck <dwalluck@redhat.com> 0:2.1.1-3 - split pom patch into two

  2009-06-16 - David Walluck <dwalluck@redhat.com> 0:2.1.1-2 - add repolib

  2009-06-08 - Ralph Apel <r.apel@r-apel.de> - 0:2.1.1-1 - 2.1.1.GA

  Advertisement
  Advertisement